LEIDEN Gelijkheid, Vrijheid, Broederschap

  • W.P. Kluit HoofdCommis
   van ’s Lands Posterijen te Leijden.

    Aan

   het Committé van Algemeen
   Belang der gemeente van Leijden.

 • Medeburgers!

  De Ondergeteekende neemt de Vrijheid Uwe deli,,
  beratien voor een ogenblik te interrumpeeren, ten
  einde der zelver attentie te vestigen op eene zaak, die
  niet, dn ten uitersten belangrijk kan beschouwd
  worden.
  De Ondergeteekende het genoegen hebbende van
  met de administratie van ’s lands Posterijen bin,,
  = nen deeze Stad gechargeert te zijn, is in de onver,,
  = mijdelijke verplichting om de meest mogelijke
  zorge te draagen, dat deeze administratie bij
  aanhoudentheid op eene gereegelde wijze geschie,,
  = de en alles ’t geen daaraan eenige hindernisse
  zoude kunnen toebrengen zorgvuldig werde ver,,
  = mijd of uit den weg genoomen – onder zodaa,,
  = nige hindernissen is zeekerlijk eene niet gerin,,
  = ge, de inquartiering van Militairen in het ‘s
  Lands

   (2)

  ’s lands PostComptoir alhier.
  En het is dan ook omtrend dit Artikel, dat de
  ondergeteekende zich verplicht vind Ulieden te
  adieeren.
  Het zal zeekerlijk bij Ulieden geen betoog behoe,,
  = ven dat de geregeldheid der administratie van
  ’s lands Posterijen van het uiterste gewicht moet
  beschouwd worden, en een iegelijk, die niet geheel
  onkundig is in ’t werk des Posterijen zal zeerge,,
  = reedelijk toestemmen, dat zoo als het Postweezen
  in de Bataafse Republiek bestaat, de geringste
  alteratie of interruptie op een of ander Comptoir
  der Posterijen dien geheelen kunstigen schakel
  der Correspondentie verbreeken en daar door eene
  verwarring te weeg brengen kan, die voor de
  belangens van particuliere Burgers en Inge,,
  zetenen schadelijk, voor de Commercie Ja voor ‘s
  lands Welzijn van de uiterste consequentie zijn
  kan en de allernadeeligste gevolgen hebben –
  Dit is dan ook ongetwijffeld de reede geweest
  dat de voormaalige Staaten van Holland bij
  eene Resolutie van den 22en November 1787 hebben
  gestatueerd, ’s lands PostComptoiren voor nu
  en altoos van alle inquartiering van Mili,,
  tai =

   (3)

  = tairen vrij te verklaaren, van welke Resolutie
  dan ook destijds aan de steedelijke Regeering
  alhier is kennissegegeeven, ten einde ingevalle
  van inquartiering van Militie het effect van
  voorschreeve Resolutie aan ’s lands PostComp,,
  ,,toir alhier te doen genieten.
  En het was dan ook op dien grond en op de
  alom ge-avoueerde billijkheid en noodzaake
  lijkheid der zaak dat bij de eerste inmarsch en
  inquartiering van Troupen in den Jaare 1700
  vijf en neegentig de toenmaalige Commandant
  der Stad de Burger Delwurt en naar hem ver,,
  ,,Scheide commandeerende Fransche Officieren,
  bij onderscheide geleegendheeden het ’s lands
  PostComptoir alhier vrij en ongeschikt tot
  inquartiering verklaarden. Gelijk ook het zelvde
  plaats vindende omtrend ’s Lands PostComptoi,,
  = ren in den Haag, Rotterdam, Amsterdam en
  andere Steeden nimmer eenige militairen
  in dezelve Comptoiren zijn gebilletteerd of ge,,
  logeerd geworden.
  En deeze vrijstelling strijd geenzins tegen
  de beginzelen van eene welgereegelde gelijk,,
  heid daar, behalven de onloogenbaare waar,,
  heid,

   (4)

  heid, dat ’s lands welzijn de hoogste wet moet
  zijn, ook zelfs noch het voorbeld van zoodaanige
  uitzondering voor handen is, omtrend het Comp,,
  = toir van ’s lands gemeene middelen alhier
  alwaar te recht nimmer militairen gelo,,
  = geerd zijn, uit hoofde dat ’s lands Penning,,
  = gen aldaar bewaard moeten zijn worden. –
  ook deeze reede subsisteert in het geval van
  den ondergeteekenden als in zijne Qualiteit
  de bewaaring en verandwoording van vrij
  aanzienlijke Sommen geld toebetrouwd
  en verschuldigt zijnde.
  En daar zeedert eenigen tijd de meer, dan
  gewoone doormarsch en verblijf van Trou,,
  = pes alhier, ook meerdere inquartiering
  heeft veroorzaakt – en de ondergeteekende
  daar meede ook telkens bezwaard, niet nage,,
  = laaten heeft de ongeschiktheid daar van
  aan het Committé tot de inquartiering voor
  te draagen, doch dat hetzelve Committé,
  hoe geneegen ook het PostComptoir te spaa,,
  ren gedeclareert heeft zulks niet te kunnen
  doen, zonder daar toe behoorlijk gelast en
  ge=

   (5)

  geauthoriseerd te zijn – zoo heeft de Onderge,,
  = teekende dan ook niet langer moogen uitstellen
  om op deeze kostelijke aangeroerde gronden
  te verzoeken, dat het Ulieden behaagen moo,,
  = ge hier omtrend voorziening te doen en de
  noodige ordres te stellen, dat geene inquartier,,
  ring van Militairen aan ’s lands PostComp,,
  toir alhier gebilletteerd of geplaatst werde.

   Heil en eerbied

Leijden den 5e Novb.

  1799 WP Kluit

het 5e Jaar der Bataafsche

  Vrijheid.