Volledige transcriptie van de brief van Dirck Cluyt, waarvan de eerste pagina gebruikt is voor puzzel 7 in Casa Clutia 80.

 1. Eedele, hoochgeleerde, zeer
 2. Wijtvermaerde Mr Charles

 3. L’Cluse residere(nde) tot
 4. Franckfort
 5. 1
 6. 1593
 7. Theod. Cluyt
 8. Delft den 15. Julij niew op mine brief van
 9. Entfangen
 10. Ter franckfurt den 24. Julij oude katr..er2
 11. Antwort
 12. Laus Deo3 in delff de 15 july anno 93 stilo novo
 13. Eedele zeer goedtgunstyghe heer (ende) vrundt D~ Clusj
 14. uwen brieff met de saeden heb ick deesen Aprilis…. lesteeden
 15. eerstentlij(ck) waer van ick u ende zeer hogelick bedancke
 16. Ick zouder desen jegenwoordyghen weder beandtwoordt
 17. hebben, dan deur mijn groote sieckte ende ..occupatien soe en
 18. heb icx.. nyet connen gedoen oyck meede dat ick nu gans
 19. geenen dinaer in mynen winckel en hebbe, Ick ben oyck
 20. besich geweest omet hiero.Scholery sticken tot leyden
 21. middeler tijdt soe is my convolnu lus Iudicius ende dander
 22. soorte met dat galeopsis vol polius scrophulariespeties
 23. (ob flors simi litudinem) gewasse(n) waervan ick mijnenvrundt
 24. 2 bladeren zeynde om het onderscheyt te bemercken ende
 25. om te zien of de schilder recht geschildert heeft
 26. dat het Saet soe langhe inder aerden beslooten is
 27. geweest is bijgecomen dattet soe diep (deur verplanten)
 28. geleeghen heeft soe dat het deur gebreck van locht
 29. nyet en heeft moghen wassen ende ten laesten deurt
 30. om werpen vande aerde isset voorts gecomen dat
 31. 5 ofte 6 jaeren verborghen was, het blyft somtertyts
 32. zelden over de wortel is wit vander dickten als
 33. den cleynste vingher dickmaels 2 3 ende meer wortelen
 34. aen een voorts brengende aende stamme meer zydel
 35. tacken, gelycken myn heer dat selfs wel bemercken sal
 36. Ick en hebbe nyet anders sonderlings daer ick mijnen heer
 37. meede vriendsschap doen van waerdt datter geswaer
 38. dat myn heer op mij begeerde het waer tsynen beste
 39. Overcomen ende als ick verhoope sullen ons voegen als
 40. vrunden behooren , twelck ons Godt gunne etc
 41. Den costhidem4 is wel soe gemaculert maer nyet soe sterck
 42. als de schilder geschildert heeft ende alsoo mij den tyt te
 43. cort viel soe en cost hyt nyet tgerdoen doch anders
 44. gelyckt hij zeer wel Ick sal de bollen tegens u L
 45. overcoomste bewaren, De 2 soorten frittillaere d’eene
 46. vroge licht van coleur bloyende en wast nyet soe hooch
 47. als de laetse bruijn van coleur die by nae 2 voeten
 48. hooch wast, Daer is noch een 3e soorte inschey beynden
 49. [p2]
 50. alsoe dat ick daer 3 soorten affgesyen hebbe, De
 51. narcissi flore pleno5 vyntmen 3 soorten, d’eene soorte
 52. soe groot van blom gelyck de gemeene met de zade
 53. cranskens laet bloyende dobbel van 23 ofte 24
 54. bladeren de croonkens sijn verdeelt tuschen de bladeren
 55. dragen(de) op elcke steel eenen bloem, de 2e soorte
 56. is heel vroech inde winter bloyen(de) 5.6. ofte meer op
 57. eenen steel dragen(de) soo groot als de narcysi medioluteij6
 58. het geel meede verdeelt tuschen den bladerkens die van
 59. 14 ofte 15 bladerkens bestaet inder dobbelheyt deese
 60. 2 voorn(oemde) soorten rijcken zeer wel, de 37 soorte is heel
 61. dobbel (ende) wit gelijcken een witte roose sonder eenyge
 62. coleur daer in te syen deese 3e soorte en heb ick nijet
 63. maer is tot middelborch in zeelandt gesijen.
 64. De 3 soorten Annemoones syn by mij zeer wel gewassen
 65. waer aff daer 2 gebloyt hebben te weeten: de witte
 66. tenni folio (ende) de scharlaken coleur Latifolio8 de 3e
 67. soorte meenden ick dat Jogaen was en heeft nyet gebloyt
 68. T tulop: bijscriving ende is tennjj folio de 2 cleyn(e) bollekens T9 midtsgaders
 69. de 6 bollekens dentij cominii sijn vergaen, Insgelycx
 70. van Sr hogelandt mij verdriet van syn verlies
 71. onder tgene dat nmsr heer hem gesonden heeft
 72. Daer is eenen lijefhebber die mij gegeeven heeft
 73. een bolleken weesen(de) gelyck een bolleken hyacinthi
 74. stellaris10 op den naem van petit Jolij sonder eenyge
 75. anderen naemn te geeven van gelyckenis monsrhogelandt eenen gegeven nyet wetende wat het mach
 76. weesen, hij segt dat het nu 2 jaeren bij hem gebloyt
 77. heeft voorts brengen(de) op een dun steelken 14 oft 15
 78. blomkens schoon blaeu gelyck de hyacinthi stellaris
 79. van fatsoene den Liliun convalliu(m) gelyck vrooch bloyen(de)
 80. ick vermoede dat het hyacinthus stellaris wil syn.
 81. hij segt nochtans geen te sijn, den tyt hoop ick salt
 82. te kennen geven. ist saeck dat mijn heer weet wat het
 83. is, hij sal mij tsynders tyt wel omschryven, soe het
 84. aen wil groijen wil mijn heer daer van deelachtich
 85. [p3]
 86. maken, Ick verwacht eenyge Dingen uut Spangien (ende) Italien
 87. van myne dinaers eertyts geweest die mij dyckveels fraije
 88. dingen hadden overgesonden maer tis met hogelandts
 89. dingen onderweege gebleven, pacientia Mr Joan Hogelandt
 90. (ende) ick syn dit jaer sonder verlies vande winter nijet
 91. geweest als mijn heer ende monsuer wel vut hogelandi
 92. scryven (v)erstaen heeft. Ick verhoope een beeter ordre
 93. in mijnen hoff te hebben als ick tot noch toe gehadt hebbe
 94. t welck mij Godt gunne die ick bidde mijnen goethertyghen
 95. here te neemen (in) syn heylyge hoede (ende) te gunnen dat
 96. hij met syne dinghen geluckelycken mach overcomen
 97. met groote haest snachts te elff uren datum alstboven
 98. U.L. goetgunstyge
 99. Dienstwillege
 100. Dirck Clut apteker

1 Regel 7-13: administratieve aantekening op buitenzijde brief door Clusius.

2 Mogelijk: ‘kalender’?

3 ‘Gode zij eer’

4 Costhidem is mogelijk een foutieve spelling van costidem; de accusativus van costis, wat Latijn is voor ribben. Tevens zou het gebruik van een accusativus hier verkeerd zijn.

5 Bedoeld wordt het bolgewas Narcissus flore pleno

6 Bedoeld wordt: ‘Narcissus medioluteus’

7 3e soort

8 Soortnaam binnen o.a. Iris-familie.

9 Tussenvoeging

10 Bedoeld wordt: Hyacinthus stellaris