1. op i gl zegelge.s 112
 1. Op huijden den 13 december 1724 Compa,,
 2. reerde voor mijn Arnoldus Groenewout Openbaer
 3. Notaris, bij den Ed. Hove van Utrecht gëeedt ende
 4. geadmitteert xx binnen Utrecht residerende ende
 5. bij de Ed.achtb. Heren Borgerme(esteren) ende vroetschap
 6. derselver stadt toegelaeten Int bijwesen der
 7. naebenoemde getuijgen Anthony Vereem (sijnde?)
 8. Beeldhouwer deser stadts Borger, dewelcks verclaerde
 9. voor hem ende sijne huijsvrouw Cornelia Cluijt
 10. Daer hij jegenwoordigh geboorte in leven bij heeft
 11. ende sijne Erven wel ende deugdelijcke schuldigh tewesen aen
 12. ende ten behoev(e) van Francina Vereem sijne
 13. suster / oft(e) haers rechts vercrijgende / de somm(e)
 14. van twee hondert caroli guldens tot XX stvr(s)
 15. t stucks tersaecke van deugdelijcke geleende
 16. ende aensijns Comp.. handel verstrecte ende
 17. aen sijne compts hande aen getelde(.) …1 : bij hem den eersten…2: niet
 18. denlaesten ingoeden gangbaeren gelde(n) ontfan
 19. gen ende nae() hem genomen(de) renunctierende ten
 20. dien eij.. de exeptie van ongetelden gelden /
 21. Belovende deselve hooftsomm(e) van twee hondert
 22. gulden van allen tijde ende tot vermaninge
 23. van jaer tot jaer op elcken verschijndagh …
 24. drie maenden te voren waerschouwende te

[p2]

 1. sullle(n) restitueren ende weder af.lossen naer gelijcke
 2. somme van twee hondert gulden ten eenemael
 3. tseskens, dogh sonder interesse(n), alsoo de interesse(n)
 4. tot een vereeringe of vrijwillige gifte(n) aen Seijne
 5. Comprts kinderen door deselve seijne suster sijn geschoncke(n),
 6. Tot voldoeninge vande selve somme van twee hon,,
 7. dert gulden, verclaerde hij Comprt(en) tenbehoeve
 8. alsvooren te verbinden / sijn persoon paeseert? en
 9. toecomende goederen deselve ende dekeure van
 10. dien stellende ende submitterende ten bedwang
 11. van allen heeren hoven rechteren ende ge,,
 12. rechten / ende specialijck den Ed. hove ende Geregte(n)
 13. t’Utrecht / Conseteerde hij Comprt.. hiervan
 14. acte die is dese / gepasst binnen Utrecht te(r)
 15. presentie van Jan van Breda ende Nicolaas
 16. Groenewout als getuijgen / Anthoni Vreem
 17. Jan van Breda
 18. N Groenwout
 19. A: Groenewout
 20. 1724
 21. ……..
1 Mogelijk: ‘penning(en)’?
2 Idem?