Ge. Op zegel

Van 3 gul 112

Op Huijden den 23en Martij 1721:

Compareerden voor mij Petrus de Bertouly Openbaar

Notaris’s hooffs van Utrecht, binnen de Stadt

Utrecht residerende, ende bij d’Ed: Achtb: Heeren

Borgermeesteren & Vroedschap derselver Stadt

Geadmitteerd, present de naargenoemde getuijgen,

Gijsbert Kluijt, woonende tot Beest ende

sigh jegenwoordigh alhier bevindende soo voor sigh

selven mitgaders sigh sterck maeckende ende de

rato caberende voor Johannes Kluijt sijnen broeder

als meerderjarige Erfgenamen, mitsgaders momboirs

over hune minderjarige Susters ende Broeders

met namen Neeltje, Gerrit & Catharina Kluijt

mede Erfgenamen van Zalrs Cornelis van Hoeflaken

ter Eenre, Ende de voors Neeltje Kluijt cruij-

deniers winckeldoende binnen deeser Stadt, ter andere

Zijde, Ende (ver)klaarden sijlieden comparanten bij forme

van subdivisie met den anderen over een gekomen

ende geaccordeerd te zijn, alsse dat de tweede Com,,

parante in vollen & vrijen eijgendom, sal hebben,

houden, ende blijven bewoonen & besitten alle sooda,,

nige goederen & Effecten, als bij den Inventaris door

Maria Van Noord, als Wede, boedelhardster ende

Lijftochtersse van voorn(oemde) Cornelis Van Hoeflaken haaren

man Zal(iger), doen maecken, begrepen ende onder haar

twede Comparante dienaangaande berustende sijne,

ende wel specialijck de huijsinge & Erve aande Noord,,

Zijde van de Backersteegh bij haar jegenwoordigh bewoond

wordende, mits daar tegens aannemende & betalende

voor soo veel deselve noch onvoldaan mochten zijn

alle de lasten onder het elfde & twaalfde Capittulen

van gemelden Inventaris gementioneerd: Waar en

boven de twede Comparante aan den eersten Com,,

parant in ..te voors (gelijck sij haar daar toe verbind

en sulcx aanmeend mits desen eens vooral ende

uit geheel uijt sal moeten keren de Zomme van

een duijsend Car:gul(dens) app…rt stuck, te betalen als volgd.

<p2>

In minderinge van welkcke Zomme den eersten

Comparant in ..te voors van haar twede Com,,

Parante over ende aanneemd, ende sij tweede

Comparante aan hem eerste Comparant cedeerd

ende overgeeft mits desen soodanige portie ende

actie als sij soo op de huijsinge tot Beest als

op de meubilen huijscieraad en andere goederen

aldaar berustende van haarde voornoemde broe,,

ders & susters ofte oock van haare Moeder te

pretenderen soude mogen hebben ende dit jegens

een Zomme van vijftigh gulden: Waar en boven

sij noch in minderinge voornoemd voor haare

areeckeninge & tot haaren laste(n) aanneemd te

betalen aande voornoemde Maria Van Noord

de Zomme van drie honderd en vijftigh gulden

bij hune Comparanten en voors verdere mede

Erfgenamen van geseijden Cornelis Van Hoeflaken

aandeselve bij scheijdinge en renunctiatie der

goederen op den gemelden Inventaris verschuldigt

gebleven, volgens Obligatie door den eersten Com,,

parant in voors. gte? Xxxxx ten behoeve van

aan daer van doen maacken ende ondertekend op dato deses:

..ulop aan de voorschreve duijsend gulden als dan

noch resterende blijft de Zomme van ses

honderd gulden, die sij tweede Comparante be,,

looft ende gehouden sal sijn aan den eersten

Comparant in sijne gemelde qualité in gelde

te voldoen op primo Maij eerstkomende/ Waar

mede dan den eersten comparant soo voor sigh

selven als in geseijde qualité onder e(n) op de voors.

last verklaarde te renuncieren & te verthijen

van alle de voors. Goederen ten behoeve van haar

eerste Comparante, sonder eenige verdere actie,

recht offe pretensie dienaangaande tot haren laste

<p3>

te hebben offe te reserveren mogende die halven

lijden en consenterende mits desen, dat de voorn:

huijsinge int eerste capittule van geseijden Invents

verbath op haaren naam verboeckt & geregistreerd

werde(n), belovende des nood Zijnde te allen tijden

daar van nader ende Gerechtelijck vertigt, trans,,

porty & opdracht t’haaren behoeve te sullen doen

en desen door den mede momboir en verdere

mede Erfgenamen, soodra mundigh geworden

zijn, te sullen doen approberern ende ratificeren

naar behooren: Ende verbinden dezespe Compa,,

ranten voor de voldoeninge & naarkominge(n)

deses hune eijgene persoonen & goederen, roerende

& onroerende ende hij eersten Compnt oock die

van sijne voorn: Pupillen, deselve onderwerpende

allen Heeren, Hoven Rechteren & Gerechten,

ende wel special den Ed: Hove & Gerechte

van Utrecht, (ver)soeckende hier van respectivelijck

Acte, dewelcke deese is, Aldus gedaan & gepas,,

seerd binnen Utrecht, ter presentie van Monsr. Ernestus

Kettingh ende Monsr. Nicolaas ’t Lam beijde

borgers alhier.

als getuijgen van gelove hier toe versocht

Gijsbert Cluijdt

Neeltie kluijdt

Adenestus Reijtinge

Nicolas.T Lam

L:D:Bertoule

Nots, Publ

vpi